ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ arrow

Το beachild.gr µπορεί να τροποποιήσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγµή και χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Από τη στιγµή που οι αλλαγές δηµοσιεύονται µέσω της online αποστολής τους στο website, θεωρείται αυτόµατα ότι γίνονται δεκτές χωρίς όρους από εσάς από τη στιγµή που θα συνδεθείτε στο homade.gr µετά από την online ενηµέρωση του.

Το beachild.gr προτείνει να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήµατα την τοποθεσία των Όρων και Προϋποθέσεων προκειµένου να είστε ενηµερωµένοι για τυχόν τροποποιήσεις και/ ή αναβαθµίσεις.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ arrow

Τα στοιχεία που περιέχονται στο Website (πληροφορίες, κείµενα, εικόνες, ήχοι, λογότυπα και γενικότερα κάθε είδος δεδοµένα, στο εξής αναφερόµενα ως το «Περιεχόµενο») καθώς επίσης και το ίδιο το Website προστατεύονται από τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και οι όποιες βάσεις δεδοµένων παραµένουν στην αποκλειστική κατοχή του beachild.gr και/ ή τρίτων µερών. Έχετε εξουσιοδότηση να κατεβάζετε Περιεχόµενο αποκλειστικά για προσωπική,ιδιωτική και µη εµπορική χρήση, µε τον όρο να διατηρούνται όλες οι αναφορές σε πνευµατικά δικαιώµατα και δικαιώµατα αντιγραφής που σχετίζονται µε το Περιεχόµενο καθώς επίσης να απέχετε από τροποποιήσεις ή αλλαγές του Περιεχοµένου.

Κάθε ολική ή µερική εξαγωγή, επανάχρηση, αναπαραγωγή, αναπαράσταση ή τροποποίηση όλου ή µέρους του Περιεχοµένου για σκοπούς άλλους πέρα από προσωπικούς και αυστηρά ιδιωτικούς(µεταξύ αυτών συγκαταλέγονται συγκεκριµένα και τυχόν έκθεση στο κοινό ή οποιαδήποτε εµπορική χρήση) απαγορεύεται χωρίς την προηγούµενη ρητή εξουσιοδότηση από το homade.gr. Κάθε ποσοτική ή ποιοτική ουσιαστική εξαγωγή ή επανάχρηση όλων ή µέρους των δεδοµένων τα οποία περιέχονται στο Website απαγορεύεται, ακόµα και για ιδιωτική χρήση. Επιπλέον, κάθε επαναλαµβανόµενη και συστηµατική εξαγωγή ή επανάχρηση οποιουδήποτε ποσοτικά ή ποιοτικά µη ουσιαστικο µέρους του περιεχοµένου του Website απαγορεύεται, ακόµη και για ιδιωτική χρήση, όταν παρόµοιες ενέργειες υπερβαίνουν τους συνήθεις όρους χρήσης του Website. Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τη χρήση που κάνετε όσον αφορά στο Περιεχόµενο που εµφανίζεται στο Website,συµπεριλαµβανοµένων και των τρίτων µερών.

Τα σήµατα κατατεθέντα και τα λογότυπα που εµφανίζονται στο Website αποτελούν ιδιοκτησία του homade.gr ή τρίτων µερών. Κάθε επανάχρηση, οποιασδήποτε µορφής, αυτών των λογότυπων και των σηµάτων κατατεθέντων απαγορεύεται, εκτός αν έχετε λάβει εξουσιοδότηση από το homade.gr ή από κάποιο τρίτο µέρος που έχει στην κατοχή του παρόµοια λογότυπα και σήµατα κατατεθέντα.

Καµία αναφορά στο Website δεν δύναται να ερµηνευθεί ως παραχώρηση δικαιωµάτων σε εσάς όσον αφορά στα λογότυπα και τα σήµατα κατατεθέντα τα οποία αναφέρονται παραπάνω.

Όλα τα κείμενα και οι φωτογραφίες του homade.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του homade.gr και η αντιγραφή ή αναδημοσίευση τους που δεν ακολουθεί τους όρους χρήσης, θα παραπέμπεται απευθείας στο νόμο. Κανένα περιεχόμενό του homade.gr δεν επιτρέπεται να παραποιείται.

Δεν επιτρέπεται η ανακατασκευή φωτογραφίας ή κειμένου του beachild.gr.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή και αναδημοσίευση των κειμένων του beachild.gr χωρίς άδεια από τους διαχειριστές και τους αρθρογράφους.

Δεν επιτρέπεται η ολική ή μερική αντιγραφή των κειμένων και φωτογραφιών του beachild.gr

Δεν επιτρέπεται η ανακατασκευή και η αλλαγή των κειμένων του beachild.gr.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ SITE arrow

Tο beachild.gr διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί, να αναστέλλει και/ ή να διακόπτει οποιαδήποτε στιγµή, περιστασιακά ή οριστικά, όλο ή µέρος του Website, να αναβαθµίζει ή να διορθώνει τις πληροφορίες που διατίθενται στο Website, ή να προβαίνει σε βελτίωση του, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Υπό αυτές τις συνθήκες, το homade.gr δεν φέρει ουδεµία ευθύνη για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή του Website ή της πρόσβασης σε αυτό.

Προκειµένου να εµποδίσει την εξάπλωση των ιών των υπολογιστών ή άλλων επιβλαβών προγραµµάτων, το homade.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρµογή των τεχνικών εκείνων µέσων που είναι συµβατάµε τα τρέχοντα πρότυπα. Παρόλα αυτά, δεδοµένης της δοµής του ∆ιαδικτύου και της ταχύτητας µε την οποία εξελίσσεται, το homade.gr δεν είναι σε θέση να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά στην παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραµµάτων. Εποµένως, προκειµένου να µειωθούν οι κίνδυνοι, αποτελεί δική σας ευθύνη το να αποθηκεύετε τακτικά τα δεδοµένα σας πριν τη σύνδεσή σας στο ∆ιαδίκτυο καθώς επίσης και το να εγκαθιστάτε τα κατάλληλα µέτρα καταπολέµησης των ιών (antivirus προγράµµατα).

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ arrow

Σύµφωναµε τις εφαρµοστέες ρυθµιστικές διατάξεις, αναγνωρίζετε και συµφωνείτε ρητά ότι: Το παρόν Website προσφέρεται σε εσάς«ΩΣ ΕΧΕΙ» και είναι προσβάσιµο ανάλογαµε τη διαθεσιµότητα του, χωρίς να υπάρχει σαφής ή υποβόσκουσα εγγύηση οποιασδήποτε µορφής από την πλευρά το homade.gr, καθώς επίσης και ότι αναλαµβάνετε όλη την ευθύνη αλλά και τον κίνδυνο όσον αφορά στη χρήση του Website. Tο homade.gr δεν παρέχει καµία υπόσχεση ή εγγύηση ότι το Website θα αποδώσει µε τον προσδοκώµενο τρόπο, χωρίς διακοπές και σφάλµατα, ούτε ότι αυτές οι διακοπές και τα σφάλµατα θα επιδιορθώνονται και/ ή ούτε ότι το εν λόγω Website δεν θα περιλαµβάνει ιούς. Tο homade.gr δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση, σαφή ή υποβόσκουσα, όσον αφορά στην ακρίβεια, την εξάντληση και τη συµβατότητα των πληροφοριών στις οποίες έχετε πρόσβαση στο Website µε σκόπιµη χρήση του. Κάθε είδους υλικό που κατεβάζετε ή αποκτάτεµε οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί δικό σας κίνδυνο και ρίσκο. Tο beachild.gr δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για τυχόν ζηµιές που θα υποστεί ο υπολογιστής σας. Στο βαθµό που αυτό επιτρέπεται από τις ισχύουσες νοµικές ή ρυθµιστικές διατάξεις, το beachild.gr αποποιείται κάθε ευθύνη για άµεσες ή έµµεσες ζηµίες, µεταξύ των οποίωνσυγκαταλέγονται συγκεκριµένα: απώλεια κέρδους, πελατών, δεδοµένων, ή απόρρητης ιδιοκτησίας που ενδέχεται να προκύψει λόγω της χρήσης του Website (ή λόγω της αδυναµίας χρήσης του) ή ως συνέπεια της συµπεριφοράς ενός τρίτου µέρους στο Website, και γενικότερα, οποιοδήποτε ενδεχόµενο που σχετίζεται άµεσα µε τοWebsite. Επιπλέον, το homade.gr δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη όσον αφορά στις υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβασηµέσω του ∆ιαδικτύου.

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ arrow

Κάθε δηµιουργία συνδέσµου– συνδέσµων στο Website και κάθε δηµιουργία πλαισίων σε αυτό υπόκειται στην προηγούµενη εξουσιοδότηση του beachild.gr, στην διακριτική ευχέρεια της οποίας έγκειται και ή ανά πάσα στιγµή άρση της εξουσιοδότησης αυτής. Το homade.gr θα διατηρεί το δικαίωµα να απαιτεί τη διαγραφή κάθε συνδέσµου ή πλαισίου του Website για το οποίο δεν έχει δώσει εξουσιοδότηση ή δεν µπορεί να εξακολουθεί να την παρέχει. Το Website ενδέχεται να περιλαµβάνει συνδέσµους για άλλα websites. Το homade.gr δεν αναλαµβάνει την ευθύνη όσον αφορά στο περιεχόµενο των sites στα οποία ενδέχεται να έχετε πρόσβαση µέσω των συνδέσµων που προσφέρονται από το Website. Η παρουσία ενεργών συνδέσµων στο Website δεν σηµαίνει µε κανέναν τρόπο ότι το beachild.gr ελέγχει ή εγκρίνει το περιεχόµενο των sites εκείνων προς τα οποία έχουν δηµιουργηθεί σύνδεσµοι ή εκείνων από τα οποία έχουν δηµιουργηθεί σύνδεσµοι που οδηγούν στο Website του beachild.gr.

COOKIES arrow

To beachild.gr ενδέχεται να χρησιµοποιήσει cookies µε στόχο να σας παρέχει ταξινοµηµένες πληροφορίες κάθε φορά που συνδέεστεµε το Website καθώς επίσης να διευκολύνει τη διαχείριση του Website, κυρίως για λόγους στατιστικών ερευνών. Χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες του Website, εξουσιοδοτείτε την αποθήκευση παρόµοιων cookies καθώς επίσης και τη χρήση τους από το beachild.gr. Παρόλα αυτά, το beachild.gr σας πληροφορεί ότι έχετε τη δυνατότητα να αρνηθείτε αυτά τα cookies τροποποιώντας τις ρυθµίσεις της µηχανής αναζήτησής σας για το Διαδίκτυο.

ΓΕΝΙΚΑ arrow

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται από την ελληνική νοµοθεσία. Οποιαδήποτε αντιδικία προκύψει από τη χρήση του Website του beachild.gr εµπίπτει στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Οι«Όροι και Προϋποθέσεις» αποτελούν το σύνολο της συµφωνίας που υφίσταται µεταξύ των Πελατών (δηλαδή εσάς) και του homade.gr και αντικαθιστούν οποιαδήποτε άλλη πιθανή συµφωνία ενδέχεται να υπάρξη µεταξύ σας.